ÅRSBERÄTTELSE 2017

ÅRSBERÄTTELSE FÖR ALMUNGE KNUTBY ORNITOLOGISKA FÖRENING 2017

Den 21 maj hade vi guidad tur vid Hosjön med Friluftsfrämjandet. Den 30 november närvarade Tomas Kjelsson på vitryggsmötet i Uppsala.

Matningen vid Jönsbolssjön och Hosjön har varit igång i år igen. Fyll gärna på dessa matningar när ni är på plats.

Fågeltornet vid Hosjön är på gång och Upplandsstiftelsen har lovat att det kommer att vara på plats under 2018.

Fåglar:

Kärven Under året hittades 162 fågelarter vid sjön. En ringtrast sågs vid Ekeby. Där sågs också en röd glada den 3:e september. Förmodligen samma individ sågs vid Hemåla/Knutby dagen innan. Smalnäbbad simsnäppa och myrsnäppa sågs. Vaktel spelade troget på Solvallamossen. Dvärgmås häckade inte detta år, förmodligen var det den kalla försommaren som spolierade detta. Skäggmes verkar åter ha etablerat sig vid sjön. Gråhakedoppingar fick åtminstone en unge under året. Sämre går det för brunänderna. Ingen lyckad häckning rapporterad under året och faktiskt inte från hela vårt område heller. Bör kanske göras en ordentligare kontroll av detta under 2018. Inga rapphönor hördes eller sågs heller under 2017.

Almunge Knutby En ringtrast sågs vid Hagby/Almunge. Pärluggla sågs och hördes vid Kolarkojan norr Länna samt ett ex hördes vid Oxsjön. Skäggmes sågs vid Fladen. Gråhakedoppingar sågs bygga bo vid Kolsjön. Fem individer spelade vid Myran/Almunge. Ingen information om eventuella ungar finns. Rapporter om spelande rördrom finns från Kärven, Fladen och Hosjön. Från Fladen finns också rapport om 3 spelande trastsångare. Dessutom kornknarr vid Ny-Norrby NO Fladen och vid Näsbyändan, Kärven.

I Jönsbolssjön hittades 89 arter vid sjön under 2017. Några observationer värda att nämnas är tallbit och pärluggla som också var nya arter för lokalen. Sångsvanarna fick ungar men ingen blev flygg.

Hosjön Vid Hosjön hittades 139 arter under 2017. Lappsparv, småsnäppa, pilgrimsfalk, kungsörn, sjöorre, spetsbergsgås och skäggmes för att nämna några intressanta observationer. Nya arter för lokalen var kärrsnäppa och småsnäppa. Lyckad häckning av sångsvan med 8-7 ungar. Ingen rapport om lyckad häckning av storlom under 2017 finns.

Hemsidan och mail: akof@live.se akof.se
Med dessa rader vill jag önska er välkomna till skådaråret 2018 och tacka för ert stöd till föreningen. Jag hoppas också att ni fortsättningsvis vill vara medlemmar i föreningen

Ordförande Leif Gustavsson